Изборник Затворити

У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09, 99/11), на Oснивачкој скупштини одржаној дана 19.07.2017. године у Ваљеву, усвојен је

СТАТУТ УДРУЖЕЊА

„ЛОКАЛНИ ФРОНТ ВА“

                        Због вишедеценијског пропадања Ваљева, вишеструко изневерених очекивања свих власти последњих деценија, доказане неспособности градских челника и Управе, опирања напретку,  модернизацији и јавности рада саме градске власти, ми смо решени да мењамо ствари из корена.

                        Верујући да Град Ваљево мора бити вођен принципима одговорности, хуманости и транспарентности, да је могуће створити окружење у којем се поштују слободе и права свих грађана, чврсто и бескомпромисно ћемо се борити за стварање друштвеног уређења у којем владају једнаке шансе за све, против остваривања жеља и потреба неколицине или политичких организација у чије име та неколицина делује.  Све то ћемо чинити тежећи да се плански, професионално и стандардизовано, уз поштовење закона Републике Србије, као и права свих грађана, организује градска власт и њена управа.  Због свега наведеног оснивамо удружење „ЛОКАЛНИ ФРОНТ ВА “ и доносимо овај Статут.

Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење „ЛОКАЛНИ ФРОНТ ВА“ (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области промоције и заштите људских права и слобода, политике, спорта, уметности, медија и образовања.

Циљеви Удружења

 

Члан 2.

                        Циљеви Удружења су: унапређивање стања и заштите људских права и слобода, политичких слобода, политичке писмености, едукације грађана, посебно младих, уз деловање у области спорта, уметности, медија, образовања и политике, затим чување и заштита слободе говора и јавног информисања, организовање активности на промоцији коришћења нових метода и технологија у области уметности, образовања и информисања, отворено заговарање за промену лоших навика у погледу политичког деловања и понашања и препознавање и подстицање на борбу против свих облика корупције.

Члан 3.

Удружење се оснива ради спровођења следећих делатности:

прикупљања и обраде научне и стручне литературе у областима којима се бави;

организовања, самостално или заједно са другим организацијама, стручних скупова, саветовања, семинара, трибина и других облика стручног образовања у свим областима којима се бави;

објављивања књига и других публикација о свим областима којима се бави;

организовања научних и стручних радника за рад на научним, стручним и истраживачким пројектима из домена области којима се бави;

сарадње са универзитетима, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве људским правима, политиком, спортом, уметношћу, медијима и образовањем;

покретања иницијатива за усклађивање домаћег законодавства са стандардима људских права;

удруживања са домаћим и страним невладиним организацијама ради испуњавања заједничких циљева;

извештавања и организовања активности у вези побољшања стања у областима којима се бави;

промовисања и организовања кампања о људским правима и панела у оквиру конференција из области којима се бави.

 

Програмски циљеви Удружења

Члан 4.

Програмски циљеви Удружења су:

успостављање и одржавање владавине права;

потпуна јавност у раду јавног сектора;

једнака права, услови и могућности за све грађане;

уживање и поштовање људских права и слобода;

поштовање имовинских права;

остваривање социјалне правде;

постизање животног стандарда који омогућава достојанствен живот грађанима;

слобода и независност медија;

независно, непристрасно, квалитетно и ефикасно правосуђе;

унапређење и јачање независних демократских институција система;

укидање партократије и борба против свих облика корупције и организованог криминала;

рационализација и професионализација јавне управе уз успостављање одговорности носилаца јавних функција;

квалитетно образовање доступно свим грађанима;

заштита културног наслеђа, култура доступна свим грађанима;

организован рекреациони спорт доступан свој деци и омладини;

децентрализација и равномеран регионални развој;

заштита и очување животне средине.

 

Назив и седиште

Члан 5.

Назив Удружења је: „ЛОКАЛНИ ФРОНТ ВА“

Назив Удружења на страном-енглеском језику је: „LOCAL FRONT VA“

Скраћени назив је „ЛФ ВА“

Удружење има седиште у Ваљеву.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 6.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 7.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор Удружења и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

 

Права, обавезе и одговорност чланства

Члан 8.

Члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Унутрашња организација

 

Члан 9.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор. Функцију застуника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству Потпредседник Управног одбора.

Члан 10.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

1) доноси план и програм рада;

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3) усваја друге опште акте Удружења;

4) бира и разрешава чланове Управног одбора;

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

6) разматра и усваја финансијски план и извештај;

7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;

8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

             Скупштина може, на предлог Управног одбора, изабрати Председника Скупштине Удружења, чије ће надлежности и трајање мандата бити предвиђене другим актима.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 11.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има 5 (пет) чланова, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје 3 године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и потпредседника.

Члан 12.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Председник Управног одбора је истовремено председник Удружења.

Потпредседник Управног одбора је овлашћен да, у одсуству председника Управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Потпредседник Управног одбора је истовремено потпредседник Удружења.

Члан 13.

Управни одбор:

     1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради  остваривања циљева Удружења;

            2) организује редовно обављање делатности Удружења;

            3) поверава посебне послове појединим члановима;

            4) доноси финансијске одлуке;

            5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање десет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

            6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2.  Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај     поступак;

            7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

            Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 14.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање и законитост рада Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Уколико Управни одбор не отклони уочене неправилности у року од 14 дана Надзорни одбор може, у случају консензуса, сазвати ванредну Скупштину ради изгласавања поверења Управном одбору у даљем раду, односно, у случају неповерења, избору нових чланова Управног одбора.

Надзорни одбор има 3 (три) члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје три године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор из реда својих чланова бира председника.

            Председник Надзорног одбора подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 15.

             Удружење може имати секретара Удружења.

             Секретара Удружења бира Управни одбор већином гласова, а надлежности Секретара и трајање мандата биће предвиђене другим актима.

Остваривање јавности рада

Члан 16.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења,  непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, организовањем конференција за медије, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 17.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима за заштиту животне средине, о чему одлуку доноси Скупштина.

    Члан 18.

Ради остваривања својих циљева Удружење може узети учешће на локалним изборима.

У том случају, Управни одбор формира изборни штаб,  и именује његовог координатора, при чему је обавезна њихова међусобна сарадња у кампањи и свим активностима које су у вези са изборима.

Изборни штаб саставља план кампање, и за његово остваривање користи финансијске ресурсе Удружења ( уз сагласност Управног одбора ).

Скупштина Удружења, на предлог Управног одбора, именује кандидате за изборну листу Удружења.

Сви кандидати са изборне листе дужни су да активно учествују у кампањи.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 19.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области заштите животне средине, као и продајом секундарних сировина прикупљених током реализације акција за чишћење животне средине или производа насталих у оквиру едукативних радионица.

  Престанак рада удружења

Члан 20.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

 Члан 21.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Изглед и садржина печата

Члан 22.

Удружење има печат округлог облика на којем је уз горњу ивицу исписано: ЛОКАЛНИ ФРОНТ ВА,  уз доњу ивицу исписано: ВАЉЕВО, а у средини је утиснут лого удружења.

Члан 23.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 24.

                        Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.