Изборник Затворити

ПРВИ ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОГРАМ 6

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

(1)

Из програма 0401-0001 (Управљање заштитом животне средине), са економске класификације 451 (Субвенција за опремање ЈКП Топлана-Ваљево) износ од 8 760 000 динара пребацити у програм 0401-0002 (Праћење квалитета елемената животне средине), на економску класификацију 424 (Специјализоване услуге мерења загађености вазадуха, воде и буке).

Образложење:

ЈКП „Топлана-Ваљево“ у претходној години остварила је добит од скоро 7,5 милиона динара, од чега ће по одлуци Скупштине града 20% бити уплаћено оснивачу, Граду Ваљеву, 20% запосленима, на име доприноса пословном успеху, док ће 60% добити остати нераспоређено. Да новац из буџета и идуће године не би кружио из буџета у приходе „Топлане“ и натраг у буџет, предлажемо да се поменути износ преусмери у програм 0401-002 и на тој основи планира, пројектује и покрене систем упозоравања и обавештавања о концентрацијама полутаната опасним по здравље. Систем би деловао у реалном времену и упозоравао грађане Ваљева, посебно из осетљивих група, да је боравак на отвореном простору опасан по здравље.

(2)

Средства за програм 0401-004 (Управљање отпадним водама) умањити за износ од 13 000 000 динара, за колико би била умањена економска класификација 511 (Зграде и грађевински објекти). Средства пренети такође на програм 0401-0002 (Праћење квалитета елемената животне средине).

Образложење

Нови пројект у програму 0401-0002 могла би бити набавка већег броја стабилних и покретних уређаја за мерење концентрација честица ПМ 2,5 и концентрација бензо(а)пирена, на што посебно упозорава извештај Агенције за заштиту животне средине за 2017.годину. На тај начин била би пројектована и остварена еластична мрежа мерних места чија сврха би била да брзо и прецизно идентификује појединачне велике загађиваче ваздуха на подручју града, после чега би следиле мере за њихово елиминисање или прилагођавање.

Види се да је највећи извор финансирања ове програмске активности нераспоређени вишак прихода из ранијих година. Како завршни рачун буџета за 2020. још није усвојен, није познато да ли ће овај извор уопште постојати. Предложена измена резервисала би место у неком наредном ребалансу или буџету за наведени пројект који би, уз релативно мала улагања, могао прилично брзо дати опипљиве резултате у смањењу аерозагађења.